יזמות ותעסוקה גולן

קולות קוראים

1. קול קורא לסיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל לשנת 2018

תאריך: 08/11/2018

​​​​1.      המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: המשרד) מבקש לקבל בקשות לסיוע לחברות להתרחב ולקלוט עובדים חדשים באמצעות רכישת ציוד ואמצעים נדרשים, או באמצעות ביצוע עבודות שיפוץ ובנייה, תשתיות וכדומה, או השתתפות בהיסעי עובדים או הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות. 

 

2.       החברות תידרשנה לקלוט עובדים חדשים בפריפריה החברתית, בנגב או בגליל כתנאי לקבלת הסיוע, כמפורט בנוהל. החברות הזכאיות להגיש הצעות הינן כל החברות העומדות בתנאי הנוהל המפורט, המפורסם באתר המשרד. 

 

3.      נוהל הסיוע המלא, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il    

 

4.      שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוניmeravo@png.gov.il עד ליום 19.11.2018 תחת הכותרת 'נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל'. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובתwww.negev-galil.gov.il   לא יאוחר מיום 20.11.2018.

 

5.      הבקשות, בצירוף כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il   יוגשו עד ליום 04.12.2018 בשעה 12:00, באחד משני אופנים:

 

א.      הגשה באמצעות הדואר אלקטרוני: kolotkorim@png.gov.il    ההצעה, כל הטפסים הנלווים וכל המסמכים הנדרשים במסגרת הנוהל, יוגשו לכתובת הדואר האלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בנוהל.

 

ב.      הגשה ידנית, בשפה העברית, ב-3 עותקים, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ברחוב שאול המלך 8, קומה 13  בתל אביב. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במעטפה סגורה עליה יירשם 'נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית בנגב ובגליל' ושם החברה המגישה. 

 

6.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל הסיוע והטפסים הנלווים לו - גוברות. 

 

7.      המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

 

8.      תנאי הסף, אמות המידה לקביעת גובה הסיוע ויתר התנאים לקבלת הסיוע מפורטים במסמכי הנוהל.

לדף הנוהל והמסמכים המלאים

 

2. קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

משרד החקלאות מבקש ליצור מסד נתונים של חברות הזנק בתחום החקלאות על מנת להציגן

כחברות המומלצות ע"י המשרד בפני משקיעים פוטנציאליים או לייצר פלטפורמות לקידומן

בהזדמנויות שונות דוגמת ביקורי משלחות מחו"ל, תחרויות ארציות וכיו"ב.

מלבד הכללת החברות הזוכות במסד הנתונים כאמור, עד 31 מבין החברות הזוכות ( 3-4 החברות

הזוכות המובילות בכל נושא לפי נספח א' לנוהל) יהיו זכאיות לקבלת מענק בסך 50,000 ₪ כל

אחת לפיתוח חומרי שיווק בשפה האנגלית (כגון: סרטון תדמית).

מטרת יצירתו של מסד נתונים כאמור, הנה הגברת החשיפה הציבורית של אותה פעילות

חדשנית ופורצת דרך המקודמת בחברות ההזנק האמורות בתחום החקלאות בישראל.

לצורך זאת יוזם המשרד הליך תחרותי שעל בסיסו ייקבע אותו מסד נתונים. ומכאן, פרסומו

של מסמך זה.

מועד הגשה: יום רביעי, 7.11.2018 בשעה  14:00

לפרטי הקול קורא המלאים ראו מטה קובץ בשם: קול קורא משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פרטי איש קשר: מיכל לוי, סמנכ"ל בכיר למינוף המו"פ החקלאי והחדשנות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. משרד: 03-9485475, נייד: 050-9930708

 

2. קול קורא של החטיבה להתיישבות- נוהל תמיכה ביזמות עסקית 2017-2018: 

שימו לב! תאריך הגשת הבקשה לקבלת מענקים במסגרת הקול קורא של החטיבה להתיישבות הוארך וניתן להגיש את הבקשות עד  ל 31/10/18 בשעה 00:00.

אופן הפניה

 • החברה הכלכלית דרך המחלקה ליזמות ותעסוקה תפיץ את המידע, תרכז בקשות  ותהיה מקור להצפת שאלות או הבהרות של הקול קורא הנ"ל.
 • הקול קורא צפוי להתפרסם בסוף יולי \תחילת אוגוסט כאשר זמן התגובה והגשת הבקשות כולל תוכנית עסקית יערך חודשים וחצי בלבד . אישור המיזם עד תום 2018 – וביצוע ההשקעות בפועל ב2019 .

מי זכאי להגיש בקשה   

 • כל תושבי מועצה אזורית גולן רשאים להגיש בקשה - יזמים פרטיים ואגודות, למעט מי שקיבל בעבר 150,000 ₪ מהחטיבה להתיישבות.
 • התקציב הארצי הכולל לקול הקורא הינו 7 מלש"ח התקציב הנ"ל יחולק במסגרת האישורים של המיזמים השונים שיוגשו .
 • הנוהל מתייחס למיזמים שאינם נכללים בחוק לעידוד השקעות בתעשייה, תיירות וחקלאות.
 • התמיכה תינתן לנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בהתיישבות הכפרית, בתחומי התעסוקה הבאים: תיירות, לרבות תיירות כפרית וחקלאית; מסחר; מלאכה; תעשייה; שירותים ועסקים קטנים אחרים, לרבות כאלה העוסקים בנושאי חינוך (לא פורמלי ( , תרבות ופיתוח טכנולוגיה . בתחום החקלאות תינתן תמיכה רק בהון חוזר כהזנקה לפעילות חקלאית.

קריטריונים ותנאים

 • במסגרת הנוהל החטיבה להתיישבות תעמיד תקציב תמיכה ייעודי, שיוקצה, כמענק מותנה, בתנאי שהמיזם יפעל לפחות 5 שנים ברציפות והיזם\מתיישב יתגורר בישוב במשך תקופה זאת.
 • יזם יכול לקבל עד 200,000 ₪ או 50% ( הנמוך מבניהם ) מעלות המיזם
 • אגודה יכולה לקבל עד 500,000 ₪ או 50% ( הנמוך מבניהם ) מעלות המיזם
 • הון עצמי מינימלי של היזם / האגודה 10% ( את היתרה ניתן להשלים בהלוואות או מענקים אחרים ).
 • עלות מוכרת לצורך תמיכה בשכר לעובד עד 180,000 ₪
 • ישנה רשימת קריטריונים מסודרת שמעניקה את הניקוד לכל בקשה -מינימום 50 נק'
 • ישנה עדיפות לבעלי עסקים קיימים, שמרחיבים פעילות בדגש על תוספת עובדים.
 • העסקים שיקבלו מענק יהיו חייבים לעמוד בתנאי הסף המקובלים של רישוי, תב"ע, רישיון עסק.
 • היזם יידרש להעמיד כנגד התמיכה שיקבל בטחונות מתאימים, בהתאם לדרישת החטיבה.
 • דרך ההגשה תהיה בהקלדה של החט"ל במרכבה ( לא דרך המועצה )
 • הבקשות יגיעו לחט"ל , והיא תפעיל ועדת בחינה ותיתן את אישורי ההקצאות בהתאם לקריטריונים שפורסמו בטבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור רוכמן: בטלפון 04-6851005 או במייל Sm-hcl@megolan.org.il