קול קורא בנושא תעסוקה איכותית 2019 - שימו לב מועד ההגשה הוארך ל 1.4.19! | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

קול קורא בנושא תעסוקה איכותית 2019 - שימו לב מועד ההגשה הוארך ל 1.4.19!

עיקרי קול קורא המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בנושא: עידוד תעסוקה איכותית לשנת 2019

הקול קורא פונה לחברות המוכנות לקלוט עובדים חדשים לתעסוקה איכותית

הנוהל מאפשר לקבל מימון כספי לאחת מהמטרות הבאות:

 • ציוד
 • שיפוץ / בנייה / הרחבה של מבנה
 • היסעים
 • הכשרות מקצועיות / הסבות

**המשרד לא מאפשר השתתפות בעלות שכר העובדים!

הקריטריונים:

 • קליטת עובדים בשכר מינימאלי לעובד בגובה-  6,890 ₪
 • תקופת ההעסקה לעובד חדש שנקלט לארגון- 30 חודשים לפחות.
 • קליטה של מינימום  5 עובדים חדשים  במהלך 12 חודשים מיום קבלת ההרשאה לקול קורא.
 • מחזור ההכנסות שנתי של החברה חייב להיות גבוהה מ 2.5 מיליון ₪.
 • העמדת ערבות בנקאית לרשות המשרד בגובה 5% מהסכום, שיאושר לחברה לכל תקופת הסיוע.
 • החברה המגישה לא הגישה בקשה דומה למשרדי הממשלה השונים או למרכז ההשקעות ולא תוקצבה על ידם  בעבור  קליטת עובדים.

גובה התמיכה:

 • גובה התמיכה המינימאלי הינו 55,000 ₪ לעובד ו 275,000 ₪ לחברה.
 •  גובה התמיכה המקסימאלי 1,925,000 ₪

מועדי הגשה ופרטי התקשרות:

 • נציגת המשרד האחראית לנוהל זה היא גברת מרב  אורבך.  שאלות ובירורים יש לשלוח במייל
 • דוא"ל:  meravo@png.gov.il   תחת הנדון " :נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד
 • איכותית בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 2019".
 • פניות ושאלות הבהרה יופנו לנציגת המשרד בכתב בלבד, עד  ליום 11/03/2019 בשעה  12:00. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד באמצעות המייל לעיל.
 • תשובות תפורסמנה באתר המשרד בכתובת:  www.negev-galil.gov.il
 • המועד האחרון להגשה הנו עד ליום 1/04/2019 בשעה  12:00.

**מידע זה הינו חלקי בלבד- מצ"ב פרטי הקול קורא המלאים- יש לקרוא בעיון טרם ההגשה!